U kulturno umetničkom… događanjima svetskim (i ostalim)

Uz sav napor da napravimo neki dostojan prolog ovom kazivanju, ostali smo nemoćni pred tom silom… reči.

Uz sav napor da napravimo neki dostojan epilog ovom kazivanju, ostali smo nemoćni pred tom silom… reči.

Pomozite, ako boga znate.